Социјалне мреже :

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ШКОЛСКА 2023/2024.ГОДИНА


Септембар:

 1. усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада ОШ "Свети Сава" за претходну школску годину;
 2. усвајање Извештаја о раду директора ОШ "Свети Сава" за претходну школску год.;
 3. усвајање Годишњег плана рада ОШ "Свети Сава" за текућу школску годину;
 4. усвајање плана рада школског одбора;
 5. информација о стању припремљености школе за нову школску годину и материјалним проблемима;
 6. давање сагласности на одлуку Наставничког већа о релацијама за екскурзије по разредима и терминима извођења, као и на одлуку о програму школе у природи;
 7. текућа питања.

Октобар - јануар:

 1. именовање пописних комисија;
 2. разматрање извештаја о раду директора школе на крају првог полугодишта;
 3. припреме за обележавање Дана школе - Светог Саве;
 4. текућа питања и решавање спорних питања.

Јануар - фебруар:

 1. доношење финансијског плана за 2024. годину;
 2. разматрање стања у школи;
 3. разматрање успеха који су ученици постигли у првом полугодишту;
 4. разматрање безбедноси ученика и запослених у школи;
 5. разматрање могућности побољшавања васпитно - образовног рада у установи;
 6. усвајање извештаја пописних комисија за претходну календарску годину;
 7. усвајање извештаја о реализацији финансијског плана за календарску 20 годину;
 8. усвајање завршног рачуна за календарску 2023. годину;
 9. текућа питања и решавање спорних питања.

Март - јун:

 1. припремање и предузимање потребних мера за пролећно уређење школског простора и околине;
 2. доношење одлуке о издавању школског простора и именовање комисије за издавање школског простора;
 3. именовање комисије за бодовање радника за чијим радом је делимично и у потпуности престала потреба;
 4. разматрање успеха ученика на крају наставне године;
 5. разматрање остварених резултата на свим нивоима такмичења ученика;
 6. разматрање постигнућа запослених;
 7. усвајање извештаја о раду директора школе на крају наставне године;
 8. усвајање извештаја о реализованим екскурзијама и школама у природи;
 9. текућа питања и решавање спорних питања.
 10. Усвајање новог Школског развојног плана

Август:

 1. припрема за нову школску годину;
 2. текућа питања и решавање спорних питања.

Поред наведених питања Школски одбор ће се у току ове школске године бавити по потреби и бројним другим питањима која се буду поставила у току рада, а све у складу са задацима овог органа који проистичу из Закона, Статута школе и Пословника о раду Школског одбора.