Социјалне мреже :

САВЕТ РОДИТЕЉА

ШКОЛСКА 2023/2024.ГОДИНА


Председник: Ракочевић Петар

Заменик: Вучетић Душан


План рада Савета родитеља школе


Септембар:

 1. усвајање плана рада Савета родитеља;
 2. упознавање чланова Савета родитеља са наделжностима овог тела;
 3. избор председника, заменика председника и записничара Савета родитеља за текућу школску годину;
 4. упознавање са Извештајем о о остваривању Годишњег плана рада Оснвне школе "Свети Сава" за претходну школску годину;
 5. упознавање са деловима Годишњег плана рада Основне школе "Свети Сава" за текућу школску годину и давање сагласности на програм и организовање екскурзија и школа у природи;
 6. упознавање са школским програмима за текућу школску годину;
 7. упознавање са степеном реализације и адаптације школског програма у текућој школској години;
 8. предлагање мера за остваривање квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада и изборних предмета;
 9. упознавање са Правилником о безбедности ученика и радника школе.

Јануар - фебруар:

 1. извештај о успеху и владању ученика у првом полугодишту;
 2. упознавање са темпом реализације задатака из Годишњег плана рада школе (реализација екскурзија, такмичења, изборних програма) и школских програма;
 3. упознавање родитеља са здравственим стањем ученика;
 4. упознавање са степеном безбедности ученика у школи;
 5. доношење одлуке у вези уџбеника за следећу школску годину.

Март - април:

 1. информисање о професионалној оријентацији ученика са посебним освртом на упис у средње школе;
 2. информисање о припремној настави за ученике осмог разреда за полагање завршног/пријемног испита.

Мај - јун:

 1. упознавање родитеља са извештајем о успеху и владању ученика на крају наставне године;
 2. упознавање родитеља са оствареним резултатима ученика на свим нивоима такмичења;
 3. упознавање родитеља са оствареним резултатима ученика осмог разреда на завршном/пријемном испиту;
 4. упознавање са планом техничке припреме школске зграде за наредну школксу годину;
 5. упознавање са новим Школским развојним планом;
 6. разматрање извештаја о оствареним екскурзијама и школе у природи и разматрање предолога маршута за екскурзије и школе у природи које су сачинила одељењска већа за следећу школску годину.