Социјалне мреже :

Име и презиме: Сузана Васић

Тренутно радно место/установа: Основна школа ,,Свети Сава” Ниш

Образовање : Филозофски факултет Универзитета у Нишу, (2012) мастер студије

Факултет организационих наука и Филозофски факултет Универзитета у

Београду, (2007).специјалистичке студије Менаџмент у образовању

Филозофски факултет Универзитета у Приштини, (2001) студије педагогије

Радно искуство : Основна школа ,,Свети Сава” у Нишу, директор школе од 6.1. 2024. године

Основна школа ,,Свети Сава” у Нишу, в.д.директора од 7.7.2023. до 6.1. 2024. године

Основна школа ,,Краљ Петар I” у Нишу, од 2003 године до 6.7.2023.године, педагог школе

Основна школа ,,Краљ Петар I”, у Нишу, (2013–2017), помоћник директора/педагог школе

Основна школа ,,Чегар” у Нишу, од 2002 до 2003 године, педагог школе

Звање: мастер педагог, специјалиста менаџмента у образовању

когнитивно-бихејвиорални психотерапеут (под супервизијом)

Акредитовани програми стручног усавршавања:

Унапређивање инклузивне праксе кроз УДУ дизајн и пројектну наставу (2023), тренер обуке

Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву (2021), реализатор програма од јавног интереса.

Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи (2010/2011–2017/2018), аутор и реализатор програма.

Обрасци интерне комуникације (2009/2010, 2010/2011), аутор и реализатор програма.

Активан, одговоран и компетентан школски одбор (2010/2011), аутор и реализатор програма.

Објављени научни и стручни радови:

Лексикон ствараоца у предуниверзитетском образовању, Клет, објављена биографија (2019).

Облици насиља у основним школама, Учење и настава, 1, 2017.

Повезаност вршњачког насиља и бављења спортом код ученика старијих разреда основне школе, Спорт - наука и пракса, 7, 2, 2017;

Emotional Experience and Locus of Control in Judo Athletes, FIS Communications in physical education, sport and recreation, Book of proceedings, 2017;

Intercorelations of different forms of peer violence and their relationship with sports, Facta Universitatis, Series Teaching, Learning and Teacher Education, 1(2), 2017;

Узајамни утицај агресивног понашања и социометријског статуса одбачености код младих, CIVITAS, 8 (1), 2018.

Учешће у пројектима:

Пружање психосоцијалне подршке најугроженијој деци, UNICEF, члан COR тима и координатор на локалу Лесковац и Алексинац, (2022-2023)

Унапређивање инклузивне праксе кроз УДУ дизајн и пројектну наставу, Центар за интерактивну педагогију CIP, реализатор обуке, (2022-2023)

Развој капацитета локалних актера/ки за безбедност и родну равноправност – истраживач на терену, Савез градова и општина Србије (2014).

Балканска епидемиолошка студија о злостављању деце (BECAN) – истраживач на терену, ФАСПЕР, Београд (2010/2011);

Моја школа – школа без насиља – координатор пројекта, ОШ ,,Краљ Петар I”, Ниш (2007–2009);

Реадмисија и ресоцијализација деце повратника – водитељ радионица, НBO „Протекта” (2008);

Билингвална настава на српском и енглеском језику – координатор, израда елабората, примена и праћење пројекта, ОШ ,,Краљ Петар I”, Ниш (од 2009);

Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања:

На заједничком путу учења (2023)

Чувам те (2023)

Унапређивање инклузивне праксе кроз универзални дизајн за учење и пројектну наставу (2023)

Психосоцијална подршка најугроженијој деци (2022)

Етика и интегритет (2022)

Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављу (2021)

Пружање психосоцијалне подршке за најугроженију децу (2021)

Комуникационим вештинама до демократског ангажовања у друштву (2021)

Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске (2021)

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе (2019)

Вештине за адолесценцију-превенција злоупотребе психоактивних супстанци и разичног понашања младих (2019)

Значај разумевања прочитаног за образовни систем (2018)

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (2018)

Програм позитивног понашања у школи (2018)

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика (2017)

Активно оријентисана настава-методе (2016)

Права детета у образовању: ефикасан приступ (2015)

Индикатори остварености права детета у образовању (2015)

Ко је ко у лавиринту насиља (2015)

Управљање колективом (2015)

Модуларни програм/модул база (2013)

Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем (2013)

НТЦ систем учења (2013)

Професионална оријентација на преласку у средњу школу (2012)

Карактеристике и циљеви процене деце са проблематичним понашањем

Образовање на првом месту (2011)

Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању (2011)

Интегрисан тематски приступ настави и подучавању (2011)

Идентификација и рад са даровитом децом (2011)

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (2010)

Оснаживање младих кроз ученички парламент (2009)

Лако из четвртог у пети (2009)

Дефицит пажње и хиперактивност код деце (2008)

Едукација школских тимова у превенцији преступничког понашања у школској средини (2007)

Вештине комуникације у васпитно- образовним установама (2007)...

Учешће на осталим облицима стручног усавршавања:

Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава- стручни скуп (2022)

Даровити и образовање-трибина (2019)

FIS communications-међународна научна конференција (2017)

Живети с аутизмом –симпозијум (2017)

Образовање као отворен систем-конференција (2010)

Минимум педагошке интервенције за успешну инклузију деце –округли сто (2010)

Дани примењене психологије-конференција (2010)

Школа без насиља-конференција (2007)

Култура мира у школама-конференција (2003)

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима:

Подружница педагога Нишавског округа (председник 2018-)

Педагошко друштво Србије (члан)

Српска асоцијација бихејвиорално когнитивних терапеута (члан)

Пријатељи деце општине Палилула, Ниш (од 2013) (председник организације)

Остали облици стручног усаврашања и едукације:

Когнитивно бихејвиорална психотерапија (2019- )

психотерапеут (супевизија)

Предавач ван радног односа на Филозофском факултету у Нишу, у делу активне наставе, укључујући предавања и вежбе из предмета: Методика васпитно-образовног рада, Методика рада школског педагога и Интерактивне методе у настави (2021-2023).