САВЕТ РОДИТЕЉА

САВЕТ РОДИТЕЉА

ШКОЛСКА 2023/2024.ГОДИНА

Председник: Ракочевић Петар

Заменик: Вучетић Душан

 

План рада Савета родитеља школе

Септембар:

 • усвајање плана рада Савета родитеља;
 • упознавање чланова Савета родитеља са наделжностима овог тела;
 • избор председника, заменика председника и записничара Савета родитеља за текућу школску годину;
 • упознавање са Извештајем о о остваривању Годишњег плана рада Оснвне школе "Свети Сава" за претходну школску годину;
 • упознавање са деловима Годишњег плана рада Основне школе "Свети Сава" за текућу школску годину и давање сагласности на програм и организовање екскурзија и школа у природи;
 • упознавање са школским програмима за текућу школску годину;
 • упознавање са степеном реализације и адаптације школског програма у текућој школској години;
 • предлагање мера за остваривање квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада и изборних предмета;
 • упознавање са Правилником о безбедности ученика и радника школе.

Јануар - фебруар:

 • извештај о успеху и владању ученика у првом полугодишту;
 • упознавање са темпом реализације задатака из Годишњег плана рада школе (реализација екскурзија, такмичења, изборних програма) и школских програма;
 • упознавање родитеља са здравственим стањем ученика;
 • упознавање са степеном безбедности ученика у школи;
 • доношење одлуке у вези уџбеника за следећу школску годину.

Март - април:

 • информисање о професионалној оријентацији ученика са посебним освртом на упис у средње школе;
 • информисање о припремној настави за ученике осмог разреда за полагање завршног/пријемног испита.

Мај - јун:

 • упознавање родитеља са извештајем о успеху и владању ученика на крају наставне године;
 • упознавање родитеља са оствареним резултатима ученика на свим нивоима такмичења;
 • упознавање родитеља са оствареним резултатима ученика осмог разреда на завршном/пријемном испиту;
 • упознавање са планом техничке припреме школске зграде за наредну школксу годину;
 • упознавање са новим Школским развојним планом;
 • разматрање извештаја о оствареним екскурзијама и школе у природи и разматрање предолога маршута за екскурзије и школе у природи које су сачинила одељењска већа за следећу школску годину.